unconventionality 
[͵ʌnkən͵vɛnʃəˋnæləti]
unconventionality
[͵ʌnkən͵vɛnʃəˋnæləti]

n.非常規,異常

annabel 1044   2018-08-13
5

【記】un 不,couth ( adj.文雅有禮貌的 ) ︰粗野的讀︰un 褲子,沒穿褲子-不文雅的
【記】unctu=unction ( n.油膏;虛情假意 ) ,ous︰油質的,假殷勤的 ( 油腔滑調的 )

annabel 1044   2018-08-13
5

unconventionality n.反傳統;異常
【反】fidelity to custom ( 忠實習慣 )

分享好記法:

分享好記法: 註冊/登入來源: