unconventional 
[͵ʌnkənˋvɛnʃən!]
unconventional
[͵ʌnkənˋvɛnʃən!]

adj.非傳統的

annabel 1044   2018-08-13
5

【記】un 不,conventional ( adj.慣例的;常規的 ) ︰非傳統的

annabel 1044   2018-08-13
5

unconventional adj.非傳統的;異常的
【類】hero:admirable=eccentric:unconventional
英雄是可敬的=古怪者是非傳統的

分享好記法:

分享好記法: 註冊/登入來源: