heartrending 
[ˋhɑrt͵rɛndɪŋ]
heartrending
[ˋhɑrt͵rɛndɪŋ]

adj.令人心碎的, 傷心的, 悲慘的

annabel 3660   2018-08-13
5

heartrending adj.令人心碎的;傷心的
【類】earsplitting[deafening]:loud=heartrending:sad
震耳欲聾的是十分響亮的=令人心碎的是十分傷心的

分享好記法:

分享好記法: 註冊/登入來源: